Zealandia No.2072

Kaikohe Masonic Building, Clifford St, Kaikohe